รายชื่อผู้ลงทะเบียน จำนวน 98 ท่าน

Reset

# ชื่อ รายละเอียด สถานะ
1. นาย - วรพงศ์ ตั้งอิทธิพลากร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
2. นางสาว - วิกาญดา บุญคง

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
3. นางสาว - หทัยชนก สวา่งวงศ์

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
4. นาย - อภิศักดิ์ แซ่จึง

หน่วยงาน อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK Park) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
5. นางสาว - สุทธิดา กำลังเกื้อ

หน่วยงาน อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK Park) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
6. นางสาว - ลดารัตน์ เหมือนใจนึก

หน่วยงาน อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK Park) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
7. นาง - วุฒยา สินศิริ

หน่วยงาน อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK Park) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
8. นาย - กมล ฟองอ่อน

หน่วยงาน งานห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Waiting..
9. นาย - รุจน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

หน่วยงาน งานห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Waiting..
10. นางสาว - ศสิญา แก้วนุ้ย

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
11. นางสาว - สินิทธ์ สิทธิเสรีชน

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
12. นางสาว - ปรียพัศ พัฒนะสุธาดล

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Waiting..
13. นางสาว - ฉัตรดาว ชาติเชื้อ

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Waiting..
14. นางสาว - ปณัสญา วงศ์ศรี

หน่วยงาน อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK Park) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
15. นาง - คนึงนิตย์ หีบแก้ว

หน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
16. นางสาว - อารีรัตน์ ศรีธิ

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
17. นางสาว - ลัญฉ์พิชา พิมพา

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
18. นางสาว - เพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
19. นาง - อริศรา สิงห์ปัน

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
20. นาง - วชิราภรณ์ วงศ์วาณิชภักดิ์

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
21. นาง - วัลลภา เตชะวัชรีกุล

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
22. นาง - จิราภรณ์ หาบุญ

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
23. นาง - อิศราวรรณ ใจแจ้ง

หน่วยงาน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
24. นาง - สมศรี พรหมคช

หน่วยงาน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
25. นางสาว - วิไลพร จันเทพา

หน่วยงาน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

Waiting..
26. นาง - สุนันทา บุญเอนก

หน่วยงาน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
27. นางสาว - จันทร์เพ็ญ กัลยาวงษ์

หน่วยงาน สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Success
28. นาย - บัญญัติ แกล้วณรงค์

หน่วยงาน สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
29. นาย - ยุทธชัย สมมุติ

หน่วยงาน สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
30. นาย - ชยา ปุญญเดโช

หน่วยงาน สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
31. นางสาว - นันท์นภัส อนันทวรรณ์

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
32. นาง - นภัสภรณ์ จันทร์โท

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
33. นางสาว - นวรัตน์ โพธิ์เขียว

หน่วยงาน สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
34. นาง - ดาวรัตน์ แท่นรัตน์

หน่วยงาน สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
35. นางสาว - ประทีป ชินบดี

หน่วยงาน สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
36. นาง - เยาวรัตน์ บางสาลี

หน่วยงาน สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
37. นางสาว - จุฑามาศ บุญทน

หน่วยงาน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
38. นางสาว - อัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
39. นาง - พรทิพย์ เดชรอด

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
40. นาย - สายชน คงคะพันธ์

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
41. นาย - อำนาจ แก้วภูผา

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
42. นาง - ยุธิดา เข็มปัญญา

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
43. นางสาว - ฐิติพร แก้วสุวรรณ

หน่วยงาน สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
44. นาง - จรรยพร ภู่สมบูรณ์วัฒนา

หน่วยงาน สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
45. นาย - นายขวัญชัย บุญทองเถิง

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
46. นาย - ปกรณ์ ดิษฐกิจ

หน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
47. นาย - ภาณุมาตร์ สุทธิสังข์

หน่วยงาน ศูนย์เรียนรู้่และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
48. นางสาว - กฤตยา สุนพงษ์ศรี

หน่วยงาน ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
49. นาง - กัญญา วิมลนันทพงศ์

หน่วยงาน หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
50. นางสาว - โสมรัศมิ์ พิบูลย์มณี

หน่วยงาน หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
51. นาย - กฤษฎา แก้วผุดผ่อง

หน่วยงาน หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
52. นาย - ปรเมศวร์ รังษีสุริยันต์

หน่วยงาน หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
53. นางสาว - สุทิศา ซองเหล็กนอก

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
54. นาง - สุวิดา สุจริต

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
55. นางสาว - ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณทิพย์ จันทร์แก้ว

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
56. นาย - นิเวศ ศรีธัญรัตน์

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
57. นาย - อารยะ เสนาคุณ

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
58. นาย - สมจิต รัตนสวนจิก

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
59. นางสาว - นรินทร์ หนูเอก

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
60. นาย - พีระ สำเภา

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
61. นาย - เกดิษฐ เกิดโภคา

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
62. นาง - ชนัญชิดา ม่วงทอง

หน่วยงาน สำนักหอสมุ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
63. นาย - ขวัญ อ่ำดี

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
64. นาย - สุเชาว์ ทิมเครือจีน

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
65. นาย - สุชาติ โค้นลิ้น

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
66. นางสาว - ปัทมา บุระมาน

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
67. นาย - สุรัตน์ พูลเขตร์กิจ

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
68. นาย - ธนันณัฐ ฉิมทอง

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
69. นาย - วิศรุจน์ เมืองปลื้ม

หน่วยงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
70. นาย - วิศิษฏ์ ปวงศรี

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
71. นางสาว - ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส

หน่วยงาน สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
72. นาง - วิทวาพร ชนะแก้วสมบูรณ์

หน่วยงาน สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
73. นางสาว - กาญจนา เทพน้อย

หน่วยงาน สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

Success
74. นางสาว - กชพร รักษากุลภักดี

หน่วยงาน โรงเรียนสา
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
75. นางสาว - อัฉราภรณ์ เอี่ยมสถาน

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
76. นาง - จิราภรณ์ บัวพวง

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
77. นางสาว - ีรุ่งรวี ลาภมูล

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
78. นางสาว - จีรภา อินทะนิน

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
79. นาย - พิศาล คงเอียด

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
80. นางสาว - อัญชิสา อุทัยทักษิณ

หน่วยงาน หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
81. นาง - วันดี ชิงดวง

หน่วยงาน หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
82. Mrs. - อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
83. นางสาว - ดร.จรสวรรณ โกยวานิช

หน่วยงาน สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
84. นางสาว - พรทิพย์ แยงคำ

หน่วยงาน สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
85. นาง - สายใจ วัลลิภากร

หน่วยงาน สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Success
86. นางสาว - ีรษิกา ภาณุกรธนาโชติ

หน่วยงาน สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Success
87. นาย - เมษา สินทบทอง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
88. นางสาว - กนกกร กมลเพ็ชร

หน่วยงาน สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
89. นาย - ภาคภูมิ สืบนุการณ์

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
90. นาย - สุรชัย ศรีใส

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
91. นางสาว - มะลิวัลย์ สินน้อย

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
92. นาย - อนวัช กาทอง

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
93. นาง - ปริญญา บุญศรัทธา

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
94. นาย - บุณพจน์ บุญไพโรจน์

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
95. นางสาว - ขนิษฐา จูมลี

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
96. นาย - พัสกร อยู่สอน

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
97. นาง - จุรีวรรณ สายสมาน

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
98. นาย - ธรณิศ หาญใจ

หน่วยงาน ศูนย์บรรณสาร ฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว !!

Success
ลงทะเบียน

*** เงื่อนไขการสมัคร ***
1. ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 16 กุมภาพันธ์ 2563

2. หากผู้เข้ารับการอบรมทำการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี

3. โปรดชำระค่าสมัครที่
- บัญชีธนาคาร : ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
- ชื่อบัญชี : สำนักหอสมุด
- สาขา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- เลขที่บัญชี : 551-3-01278-2
สำหรับเครือข่าย ชำระค่าลงทะเบียนจำนวนเงิน : 1,500 บาท

***บุคลากร/ นักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้จากต้นสังกัดให้กรอกที่อยู่ของต้นสังกัดเช่นกัน และลงทะเบียนในระบบโดยไม่ต้องชำระเงิน แต่ให้ทำเรื่องแจ้งการตัดเงินผ่านต้นสังกัด และส่งไปยังการเงิน สำนักหอสมุด

4. หลังจากผู้สมัครทำการชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งหลักฐานใน แบบฟอร์มยืนยันการชำระเงิน (คลิกตรงนี้)

5. เขียนชื่อ-สกุลของผู้สมัครต้องตรงกับชื่อ-สกุลในสลิปใบโอนเงิน (กรณีที่โอนสำหรับหลายคน โปรดระบุชื่อของบุคคลทั้งหมด ในแบบฟอร์มยืนยันการชำระเงิน)

6. เอกสารยืนยันการลงทะเบียนและรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ https://libreg.kku.ac.th ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการแก้ใขข้อมูลการสมัครติดต่อ
นางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ โทร:0804748885 Email: tasane_p@kku.ac.th
นางสาววราภรณ์ แสงจักรวาฬ โทร:0810584476 Email: swarap@kku.ac.th
นางอุบล ใจตาง โทร:0635094362 หรือ E-mail:jaubol@kku.ac.th